ใบสมัครสอบ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  
 
ขั้นตอนที่ 2 : ตรวจทานข้อมูลของท่าน
1. ตำแหน่งที่สมัครสอบ   

2.

ชื่อ  นามสกุล 
(โปรดระบุชื่อและนามสกุลของท่าน ให้ตรงตามที่ปรากฏในบัตรประชาชนโดยไม่ต้องกรอกคำนำหน้าชื่อ)
เพศ
สัญชาติ เชื้อชาติ ศาสนา
สถานภาพ

3. วัน เดือน ปี เกิด เดือน พ.ศ.  อายุ ปี เดือน (อายุต้องไม่ต่ำกว่า 18 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร)
เลขประจำตัวประชาชน (โปรดระบุหมายเลขบัตรประชาชน 13 หลักโดยไม่ต้องเว้นวรรค)
4.
ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่ อาคาร หมู่ที่
ตรอก/ซอย ถนน
ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต
จังหวัด   รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์  (โปรดระบุหมายเลขโทรศัพท์ทั้ง 9 หลักโดยไม่ต้องเว้นวรรค เช่น 029999999 ต่อ 122)
โทรศัพท์เคลื่อนที่
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
5. วุฒิการศึกษาตามประกาศรับสมัครสอบ คือ ปริญญาตรี
ชื่อคุณวุฒิ
สาขา
โดยได้รับอนุมัติจากสถานศึกษาชื่อ
เมื่อวันที่ เดือน พ.ศ. (ภายในวันที่ปิดรับสมัคร คือวันที่
19 ธันวาคม พ.ศ. 2556)
ได้คะแนนเฉลี่ยสะสม
6.
วุฒิการศึกษาอื่นๆ (ถ้ามี) 
ปริญญาตรี ชื่อคุณวุฒิ  สาขา
ชื่อสถานศึกษา
ปริญญาโท ชื่อคุณวุฒิ  สาขา
ชื่อสถานศึกษา
ปริญญาเอก ชื่อคุณวุฒิ  สาขา
ชื่อสถานศึกษา
7. อาชีพปัจจุบัน
ชื่อหน่วยงาน      ตำแหน่ง    
8. ประสบการณ์การทำงาน 
ปี พ.ศ.  ตำแหน่ง  ชื่อหน่วยงาน 
จาก ถึง
8.
ความรู้ความสามารถพิเศษ
ขับรถยนต์  
ภาษาต่างประเทศ ระบุ 
ภาษาท้องถิ่น ระบุ 
อื่นๆ ระบุ 
10. ท่านต้องการรับบริการเสริม SMS / Email ความเคลื่อนไหว  แจ้งข่าวสารความเคลื่อนไหวการสมัครสอบของหน่วยงานหรือไม่
(ค่าบริการเสริมจาก INET 20 บาท โดยบริการเสริมไม่เกี่ยวข้อง กับ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)

ไม่รับข่าวสารผ่านบริการเสริม SMS / Email
      ข้าพเจ้ารับทราบและเข้าใจดีว่าการสมัครสอบครั้งนี้จะมีผลสมบูรณ์เมื่อชำระค่าธรรมเนียมการสอบแล้ว โดยใบสมัครและแบบฟอร์มการชำระเงินที่สั่งพิมพ์ในครั้งนี้ไม่สามารถใช้เป็นหลักฐานในการแสดงตัวเพื่อเข้ารับการประเมินสมรรถนะได้ เนื่องจากไม่ใช่บัตรประจำตัวสอบตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนด
      ข้าพเจ้ามีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในข้อ 8 แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และข้อ 2 แห่งประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง รับสมัครบุคคล เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ลงวันที่.........พฤศจิกายน พ.ศ. 2556
       ทั้งนี้ หากมีการตรวจสอบเอกสารหรือคุณวุฒิในภายหลัง ปรากฏว่าข้าพเจ้าไม่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครสอบ ให้ถือว่าข้าพเจ้าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้ และข้าพเจ้าจะไม่ใช้สิทธิเรียกร้องใดๆ ทั้งสิ้น  
      ข้าพเจ้าขอให้คำรับรองว่าข้อความที่กล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ หากข้อความตอนใดเป็นเท็จหรือไม่ตรงกับความจริง ให้ถือเป็นหลักฐานเพื่อเลิกจ้างและเอาผิดกับข้าพเจ้าได้ทันที 
 

กรุณาตรวจสอบข้อมูลที่ท่านกรอกให้ถูกต้องและสมบูรณ์ หากไม่ถูกต้องให้ทำการแก้ไขโดยคลิกที่ปุ่ม "แก้ไข" เพื่อกลับไปที่หน้าการกรอกข้อมูล
เมื่อตรวจสอบข้อมูลถูกต้องแล้ว ให้คลิกที่ปุ่ม "ส่งใบสมัคร"
เมื่อส่งใบสมัครไปแล้วจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลในใบสมัครได้อีก และจะสามารถสมัครได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้น

 

คำเตือน ! กรุณาตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องก่อนส่งใบสมัคร

 
  • ชื่อ =    
 
  • ตำแหน่งที่สมัคร = พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน  
 
  • หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน =