ใบสมัครออนไลน์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ระบบได้รับใบสมัครของท่านเรียบร้อยแล้ว !!

กรุณานำใบแจ้งการชำระเงินไปชำระเงินที่ธนาคารกรุงไทย ได้ตั้งแต่วันที่ 9 – 20 ธันวาคม พ.ศ. 2556
และเก็บใบสมัครและใบชำระค่าธรรมเนียมธนาคารรวมค่าบริการทางอินเทอร์เน็ตของท่านไว้
เป็นหลักฐานในการสมัครสอบด้วย 

สำหรับการสั่งพิมพ์ใบสมัคร ก่อนพิมพ์ใบสมัครกรุณาตั้งค่าเครื่องพิมพ์ดังนี้

  • เลือกเมนู File ที่ Microsoft Internet Explorer
  • เลือกเมนู Page Setup
  • จะเข้าสู่หน้า Page Setup

3.1 สังเกตที่ Margins (Millimeters) หรือ Margins (Inches)

กรณีเป็น (Millimeters)

ให้กรอกตัวเลขที่ Left, Right, Top, Bottom เป็น 0 ทุกช่อง

กรณีเป็น (Inches)

ให้กรอกตัวเลขที่ Left, Right, Top, Bottom เป็น 0 ทุกช่อง

  1. กดปุ่ม OK
  2. เลื่อนเมาส์ลงไปด้านล่างสุดของจอจะพบปุ่มพิมพ์
กดปุ่มพิมพ์ เพื่อพิมพ์ใบสมัคร